Kategorie zleceń

Nie widzisz kategorii, która Ciebie interesuje?
Skontaktuj się z nami, a spróbujemy pomóc. Kontakt

Jesteś fachowcem lub szukasz fachowca?

Zarejestruj się by móc dodawać i przyjmować zlecenia.

Regulamin serwisu dobryfachowiec.com.pl

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu dobryfachowiec.com.pl


DEFINICJE


1. Serwis dobryfachowiec.com.pl (zwany dalej Serwisem) - serwis ogłoszeniowy dla osób fizycznych oraz firm świadczących usługi budowlano-remontowe, a także  osób fizycznych i firm zlecających wykonanie konkretnej usługi budowlano remontowej, znajdujący się pod adresem dobryfachowiec.com.pl prowadzony jest przez firmę 3DM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000863777), NIP 5252839383, REGON 387291010.


2. Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem.


3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu.


4. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w Serwisie.


5. Ogłoszenie - oferta osoby fizycznej lub firmy, dotycząca usługi budowlano-remontowej.


6. Konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu ogłoszeniodawcy, w którym może on zarządzać swoimi ogłoszeniami.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.


2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.


3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami serwisu, bez angażowania w nie Administratora.


4. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.


5. Dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.


6. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.


7. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych z usługami budowlano-remontowymi. Oznacza to całkowity zakaz informowania w treści ogłoszenia o innych usługach.


8. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne lub firmy oferujące usługi budowlano-remontowe, a także osoby zainteresowane skorzystaniem z ich usług.


REJESTRACJA W SERWISIE


1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.


2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.


3. Jeden Ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego ogłoszeniodawcy, lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a dostęp do serwisu może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo.


4. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.


5. Korzystając z Serwisu Ogłoszeniodawca poprzez dodanie danych w profilu i ogłoszeniach dobrowolnie zgadza się na ich publiczne wyświetlanie.


6. Ogłoszeniodawca poprzez dobrowolne dodanie zdjęcia do profilu automatycznie wyraża zgodę na publiczne ujawnianie jego wizerunku.


7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą. Wszystkie dane podane w profilu przez Ogłoszeniodawcę muszą być zgodne z prawdą.


8. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zaznaczyć wyłącznie te usługi budowlano-remontowe, które faktycznie świadczy. Powinien również określić na jakim obszarze świadczy usługi.


9. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz dodawania danych wrażliwych, w szczególności w treści ogłoszeń, opinii i w zakładce „o mnie”. Poprzez dane wrażliwe rozumie się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych danych.


10. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania treści ogłoszeń i danych kontaktowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.


11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ukrywania, edycji lub usunięcia danych, a w przypadku nagminnego łamania regulaminu do terminowej lub stałej dezaktywacji konta.


12. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.


13. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.


DODAWANIE OGŁOSZEŃ


1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca.


2. Ogłoszeniodawcę obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron.


3. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami językowymi, z użyciem odpowiednich znaków diakrytycznych i bez nagminnego używania wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich pisownia.


4. Ogłoszenie należy dodać do odpowiedniej usługi budowlano-remontowej.


5. Ogłoszenie lub konto może być zmienione bądź usunięte przez Ogłoszeniodawcę w każdej chwili poprzez jego profil. W przypadku braku dostępu do konta w serwisie, Administracja na prośbę Ogłoszeniodawcy ma prawo do edycji lub usunięcia konta bądź ogłoszenia.


USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT, OGŁOSZENIA UKRYTE


1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, a także dezaktywacji lub usuwania kont, na które Użytkownik nie zalogował się od co najmniej 12 miesięcy.. Usunięcie konta lub ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.


2. Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administracją.


3. W przypadku usunięcia konta, usunięcia ogłoszenia lub blokady konta za niezgodność z regulaminem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.


DODAWANIE OPINII


1. Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.


2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w Serwisie.


3. Opinie wystawiane korepetytorom nie mogą dotyczyć usług innych niż świadczone przez Ogłoszeniodawcę. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług zostaną dezaktywowane bez możliwości wystawienia temu samemu Użytkownikowi kolejnej opinii.


4. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego Ogłoszeniodawcy.


5. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, wszystkie opinie wystawione przez Użytkownika na koncie tego samego Ogłoszeniodawcy mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.


6. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.


7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.


8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.


9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe oraz dane wrażliwe użytkowników. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych danych.


10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.


11. Adres mailowy podany przez Użytkownika służy do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu Administratora i nie jest ujawniany w Serwisie.


12. Ogłoszeniodawcy mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.


13. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.


USUWANIE I BLOKADA OPINII


1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego Ogłoszeniodawcy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami kultury osobistej.


2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Ogłoszeniodawcom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP Ogłoszeniodawcy lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Ogłoszeniodawcy.


3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Użytkowników działających na szkodę innych Użytkowników (np. przez dodawanie bezpodstawnych negatywnych opinii innym użytkownikom).


4. Administracja serwisu może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.


5. Administracja serwisu może tymczasowo dezaktywować opinię na czas jej weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji opinii, pozostaje ona nieaktywna.


6. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.


PŁATNE USŁUGI


1. Płatności obsługiwane są przez:

www.payU.pl


2. Ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych usług:

- wyróżnienie ogłoszenia - wyróżnione ogłoszenia pojawiają się na liście ogłoszeń i wynikach wyszukiwania wyżej od ogłoszeń zwykłych;

- usługa mailowych powiadomień o ogłoszeniach dodawanych w dziale "szukam fachowca";

- Konto Premium (funkcjonalność w przygotowaniu)


3. Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.


4. Serwis wystawia faktury VAT podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za usługę. W celu otrzymania faktury należy uzupełnić dane w zakładce "Dane konta" -> "Dane do faktury". Wystawione faktury VAT będą dostarczane Użytkownikom w wersji elektronicznej (PDF).


5. Korzystanie z płatnych usług nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z konieczności przestrzegania niniejszego regulaminu.


REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD USŁUGI


1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.


2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom.


2. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

Zaloguj się

Wprowadź swój adres e-mail:

Nie masz jeszcze konta? Nie martw się.

Możesz je utworzyć w kolejnych krokach.

Możesz też użyć swojego konta społecznościowego.


Zaloguj przez Facebook
btn_google_dark_normal_ios Created with Sketch. Zaloguj przez Google

Witaj

Wprowadź swóje hasło:

Dołącz do nas

Adres e-mail

Hasło

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Rejestrując się akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności i cookies.

Możesz też użyć swojego konta społecznościowego.

Zaloguj przez Facebook
btn_google_dark_normal_ios Created with Sketch. Zaloguj przez Google